اصطلاح  امروز۱

 To be up to something : ریگی به کفش کسی بودن 

they were up to something , they acted suspicious all along!

یه ریگی به کفششون بود،از اول تا اخر رفتارشون مشکوک بود!

..

اصطلاح امروز۲

حوصله چیزی رو نداشتن :not feel like something

.I really didn’t feel like studying , so I watched some series

اصلا حوصله درس خوندن نداشتم ،یه کم سریال نگاه کردم!

اصطلاح امروز۳

  هرگزاین اتفاق نخواهد افتاد،غیر ممکنه :!When pigs fly

!A-Would you marry your cheating ,divorced cousin?         B -yeah sure, when pigs fly

حاضری با پسرعموی طلاق گرفته ات که به زنش خیانت کره بود ازدواج کنی؟

-آره حتما،هروقت خوک ها پرواز کردن ،من هم با اون ازدواج میکنم!