یکی از دو مهارت پایه ای و اصلی در عملکرد خوب در هر ۴ Skill آیلتس،و مرحله اول همه آنها، مهارت تشخیص درست  Keyword است ، که به معنای کلمات کلیدی است.کلمات کلیدی آن کلماتی هستند که اطلاعات اصلی جمله،وهدف آن را منتقل میکنند،ما درSpeaking  وWriting در درجه اول باید تشخیص دهیم کلمات کلیدی صورت سوال چیستند که بدانیم سوال چه اطلاعاتی از ما خواسته، و ۱٫فقط  آنها را و۲٫همه آنها را در جواب بگوییم ،و در Listening و Reading نیز در درجه اول باید تشخیص دهیم مطالب اصلی مورد سوال کدامند ،که بدانیم باید دنبال چه اطلاعاتی در متن و یا فایل Audio  باشیم که بتوانیم جواب درست را پیدا کنیم،بنابراین سنگ بنای نمره خوب آیلتس تشخیص درست Keyword است! که باید به طور اصولی به شما آموزش داده و با شما تمرین شود تا در تشخیص درست آن در حداقل زمان، مهارت پیدا کنید.