دیالوگ روزاول

!I want to live with my life so that I’ll be able to read a biography about  myself one day and not puke

Gilmore Girls.

دوست دارم طوری زندگی کنم که اگر یه روزی زندگینامه ام رو خوندم بالا نیارم!

….

دیالوگ روزدوم

!Falling in love is a socially-acceptable insanity 

.Theodore, Her, 2014 

عاشق شدن یه سبکی از دیوانگیه، که جامعه می پذیرتش!

دیالوگ روزسوم

.I love a man who blushes

.Gilmore Girls, Season 1

عاشق مردی ام که شرم و حیا داره، قرمزمیشه!

  دیالوگ روز چهارم

!Remeber:No matter how dark it gets, the sun’s gonna rise again

.Meredith Grey , Grey’s Anatomy

یادت باشه:هر چقدر هم که هوا تاریک و سیاه بشه ،باز آفتاب دوباره در می یاد!