لغت آیلتسی امروز۱

Well-educated باسواد ،تحصیل کرده

Its important to me to be well-educated din my own field.

برام مهمه که در رشته خودم باسواد باشم.

لغت آیلتسی امروز۲

تحسین و احترام کسی رو برانگیختن(Impress: (v

.Her  knowledge of English vocabulary impressed her new boss

دانش لغت معنی انگلیسی اش تحسین رییس جدیدش رو برانگیخت.

.لغت آیلتسی امروز۳

Broad: بیش از حد کلی

your question is too broad, could you be more specific?

سوال تون خیلی کلی ایه،میشه دقیقه بگین منظورتون چیه؟

 لغت آیلتسی امروز ۴

Contribute: نقش مثبت ایفا کردن در

A good job should make you feel like  you’re contributing.

یک شغل خوب باید بهت این احساس رو بده  که داری نقش مثبتی در جامعه ایفا میکنی.