توانایی مدیریت بدون استرس زمان سر جلسه آزمون آیلتس طی دوره آموزش شما ساخته میشود،که اگر ان را اصولی،کامل ،و موفقیت آمیز بگذرانید ،نگرانی ای سر جلسه نخواهید داشت ،از آنجایی که ازمون آیلتس در نتیجه تحقیقات آماری دقیق طراحی شده ،وزمانی که خواهد برد که داوطلبی که دوره آمادگی آیلتس را گذرانده،و طبق استانداردهای موجود تمرین کافی کرده ،هر قسمت را تمام کند به طور دقیق محاسبه شده ،و بنابراین بیشتر از زمان اختصاص داده شده وقت نیاز نخواهید داشت که task مورد نظر را تمام کنید.بنابراین برای مدیریت موفقیت آمیز و بدون نکرانی زمان خود در سر جلسه ،استادو موسسه ای با شیوه آموزشی اصولی وبرنامه ریزی شده  انتخاب کرده ،و تحت نظر متخصصین به اندازه کافی تمرین کنید،تا با مهارت های کافی راهی سر جلسه شوید،در آن ضورت دغدغه ای برای زمان کم آوردن نخواهید داشت.