۱امروز Preposition

 

 مسافرت رفتن : To go on a trip

.We went on a trip to the north  with my friends for two days

با دوستام دوروز رفتیم شمال(مسافرت)

۲امروز Preposition

 برای کسی مهم بودن :To be important to s.o

!Education is important to the modern man

تحصیلات برای بشر مدرن مهمه!

۳  امروزPreposition

موافقت کردن با :Agree with

 

!I agree with those who dislike chaos

من با کسانی که بی نظمی رو نمیپسندند موافقم!

.