.

امروز۱  Phrasal verb  

کارهای عقب افتاده و تل انبار شده  رو انجام دادن :Catch up on x

.I’m staying home this weekend, I need to catch up on my studies

این جمعه میخوام بمونم خونه ،باید درس های عقب افتاده ام رو بخونم!

۲ امروز Phrasal verb

تحمل کردن کسی یا چیزی :Put up with

!I couldn’t put up with the noise anymore

دیگه تحمل سروصدا رو نداشتم!

۳ امروز Phrasal verb

گرفتن وقت کسی: (Take up (one’s time

Reading the entire passage will take up all your time.

خوندن همه متن همه وقتت رو میگیره!